Les ciutats petites i mitjanes a Catalunya, evolució recent i problemàtica actual

II-Setmana-Estudis-Urbans

II Setmana d’Estudis Urbans

Les ciutats petites i mitjanes a Catalunya, evolució recent i problemàtica actual, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 1987, 656 p.
ISBN 84-393-0814-0


Índex

PRÒLEG. 11

PRIMERA PONÈNCIA. EL CREIXEMENT ECONÒMIC I EL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC COM A FACTORS ESTRUCTURATS DEL CREIXEMENT URBÀ.

El creixement econòmic i el creixement demogràfic com a factors estructurats del creixement urbà. 21
Petites ciutats i desenvolupament rural. El cas de la Catalunya interior. 55
L’evolució demogràfica de les ciutats mitjanes a Catalunya en els últims cent anys. 73
Activitat econòmica i potencial demogràfic a les ciutats catalanes. 89
El factor humà i la seva influència en l’estructura territorial. 117
Indicadors de gestió dels serveis d’abastament d’aigua a Catalunya. 121
La implantació industrial als caps comarcals de la regió de Lleida. 135
Procés d’industrialització i creixement demogràfic a la conurbació Tarragona – Reus. 151
Les limitacions d’un procés d’industrialització: el cas de la ciutat de Tarragona (1958 – 1979). 163
Assaig d’una tipologia de nuclis urbans de Catalunya a l’any 1981. 171
Les zones homogènies en la interpretació de la realitat territorial de Catalunya. 191
Aproximación al estudio del aumento de población en las ciudades cabeceras de Catalunya (división territorial de 1936). 203
Problemàtica del plantejament en les viles petites. 221

SEGONA PONÈNCIA. EL PLANTEJAMENT URBÀ A LES CIUTATS MITJANES I PETITES.
Poder municipal i creixement urbà. 231
La forma urbana en los nuevos crecimientos. 239
Els efectes de la por al planejament dels petits municipis. 245
Estimació sintètica del deficit en obra d’urbanització al sòl urbà dels municipis pertanyents a la Corporació Metropolitana de Barcelona. 253
Consideracions sobre la qualitat de les obres urbanes d’afernat i clavegueram. 271
Balanç de planejament urbanístic a la província de Lleida. 275
Una situació urbana als petits nuclis. 307
Creixement urbà i planejament a la vall d’Aran (Pirineu Català). 313
L’ordenació urbana de a Tarragona. 331
El planejament urbanístic a la ciutat de Lleida; equilibri entre eixample – reforma. 349
L’alternativa urbanística a Girona. 361
Problemática específica de alumbrado público en las ciudades pequeñas y medianas de Catalunya. 373
Possibilitats administratives de coordinació per a les infraestructures de les comunicacions i els serveis tècnics en el procés d’urbanització. Alguns aspectes generals. 381

TERCERA PONÈNCIA. PROPIETAT DEL SÓL I PROMOCIÓ IMMOBILIARIA.
Propietat del sòl i promoció immobiliària: alguns exemples catalans. 391
Evolució de la propietat urbana a Sant Vicenç dels Horts des de mitjan segle XIX. 419
Promoció immobiliària i característiques de l’edificació en les petites ciutats de l’entorn de Lleida: Alcarràs, Les Borges Blanques i Mollerussa. 433
Propietat urbana y promoción inmobiliaria en Castelldefels. 459
La construcció i l’habitatge a través de les llicències d’obres: Sabadell 1900 – 1938. 477
La promoció immobiliària a Lleida (1940 – 1980). 497
Propietat rústica i promoció immobiliària: Mollerussa, 1955 – 1970. 509

QUARTA PONÈNCIA. ENFOCAMENTS I FONTS D’ESTUDI DEL CREIXEMENT URBÀ.
Enfocaments i fonts d’estudi del procés de creixement urbà. 529
L’economia i el procés d’ubanització a la Tarragona del segle XIX. 563
Els expedients d’obres particulars com a eina d’anàlisi del procés urbà. Vilafranca del Penedès, 1845 – 1945. 577
La llicència fiscal com a font d’estudi de les funcions urbanes: la seva aplicació a la ciutat de Tortosa. 595
El catastro de la propiedad urbana como fuente de estudio. El ejemplo de Castelldefells. 607
El registre de la propietat com a font per a l’estudi dels fets urbans. 617
La importància de les actes municipals en els estudis urbans. 631
El cadastre de la propietat rústica en àrees periurbanes i els permisos municipals de parcel·lació en l’estudi de la propietat i de la promoció immobiliària: Lleida, 1960 – 1980. 641