Inscripció

Cognoms*

Nom*

Institució

Càrrec

Adreça (Carrer, número, CP, ciutat, província o estat)

El vostre email*

Telèfon

 Estudiant Titulat en atur

*Obligatori

Pagaments:

Concepte: Setmana d’Estudis Urbans
Número de compte: 2013 0085 23 0200458071
Caixa d’Estalvis de Catalunya
Plaça de Sant Joan, 25, 25007 Lleida
IBAN: ES61 2013 0085 23 0200458071
SWIFT: CESCESBBXXX

Confirmació de reserva:
Un cop realitzat el pagament, envieu còpia del resguard de l’ingrés a l’adreça seu@geosoc.udl.cat o bé al fax +34 973 70 3119

La plaça quedarà confirmada una vegada verificat l’abonament de la matrícula. És imprescindible que al resguard bancari consti el nom. Els estudiants universitaris i els aturats hauran d’entregar un document acreditatiu.

Import de la matrícula

Fins 31 juliol

Després 31 juliol

Tarifa general

80€

100€

Estudiants i aturats

30€

40€

Tarifa per 1 dia

35€

40€

Les jornades seran convalidades com a 2,5 crèdits de lliure elecció per la Universitat de Lleida. Els estudiants que vulguin obtenir els crèdits hauran de matricular-se al Departament de Geografia i Sociologia de la UdL.