Objectius específics

Objectius específics

A) Objectius de desenvolupament a llarg termini (4 anys): Contribuir als objectius generals de desenvolupament integral, social, econòmic i cultural.

  1. Articular a nivell internacional la solidaritat i la col.laboració entre universitats, ens locals i professionals de la ciutat, sobre les Ciutats Intermèdies-Urbanització i Desenvolupament.
  2. Reflexionar sobre el paper actual i sobre el rol possible de les ciutats intermèdies, en el procés d’urbanització mundial, amb vista a un desenvolupament integral de les regions del món. Oferint aquest marc no només per als temes de l’urbanisme, la construcció, l’hàbitat i l’arquitectura, anant més enllà i obrint un camp transversal i de diàleg intercultural entre professionals de cultures i ciutats diverses, per afavorir la cultura del diàleg per a la Pau.
  3. Reflexionar sobre el potencial del tipus, mida i funcions de les ciutats intermèdies per al desenvolupament de les polítiques d’autonomia local, de descentralització dels estats cap al nivell local i territorial, i també sobre el paper de les polítiques locals de proximitat, en un món globalitzat. Les ciutats com a centres de suport d’un desenvolupament integral del món.
  4. Afavorir la transferència de coneixements, entre els països del nord i del sud, en els dos sentits. Fomentant la creació de la xarxa d’universitats, ens locals i professionals de la ciutat. Participant en les iniciatives d’estudi, proposta i sobretot de publicacions del conjunt dels temes derivats del treball de la Càtedra.
  5. Participant en diferents programes de formació, investigació i d’intercanvi, entre els actors esmentats. Gestionant l’intercanvi de professors i alumnes, així com de professionals. Incorporant també als pobladors de les ciutats implicades en els treballs de la Càtedra. Impulsant els cursos i seminaris, sobre els temes d’estudi i proposta, resultants de les línies abans esmentades.
  6. Oferir tots els resultats dels estudis i de les propostes resultants a les institucions de caràcter internacional, vinculades al reforçament dels nivells locals de govern. Des HABITAT de l’ONU, passant per CGLU (Ciutats i Governs Locals Units), fins a altres organitzacions no governamentals. Així com als ens ia les associacions de professionals i de pobladors de les ciutats d’aquest escala.

B) Objectius específics a curt termini: Desitgem a curt termini assolir aquests objectius, coherents amb els que la proposta vol respondre a llarg termini, següents:

  1. Generar una cultura tècnica i institucional, més atenta a una nova cultura de urbanització del món. Però en especial amb una major relació entre ciutats i els seus territoris rurals per a un desenvolupament integral, social, econòmic, i cultural dels pobles.
  2. Fomentar la transferència d’informació i de coneixement, així com l’intercanvi dels instruments i de les bones pràctiques, entre les diverses ciutats dels diversos països del món amb una vocació de solidaritat i de cultura de la pau.
  3. Organització d’un seminari internacional, cada any, com a marc d’intercanvi concret i de desenvolupament dels objectius específics de la càtedra. Participar en algun dels Congressos internacionals per a la divulgació dels mateixos.
  4. Procedir a l’actualització i / o publicació dels resultats dels treballs de recerca i de reflexió conjunta, en format digital, cada any (INTERNET).