Ciutat i espais lliures

V-Setmana-Estudis-Urbans

V Setmana d’Estudis Urbans

Ciutat i espais lliures, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 1996, 224 p.
ISBN 84-88645-53-8


Índex
Pròleg, Josepa Bru i Bisuter, 9
Espacios libres: Monumento e imagen urbana, José Corredor-Matheos, 15
Els tipus de plaça: una aproximació històrica i morfològica, Lluís Cantallops i Valeri, 27
Los espacios recreativos en la doble dimensión protección/uso: un analisis conceptual desde la perspectiva geogràfica, Josepa bru i Bisuter, 43
Parcs i ideologia social, Vicent Casals Costa, 59
Espais verds i microclima, Jordi Recasens, 77
El caràcter canviant dels espais oberts. Nova York i Boston, Gary Hack, 93
Memòria històrica i percepció dels espais urbans, Roberto Scannavini, 111
Espais verds en l’estructura urbana a Lisboa, Lluís Bruno Soares, 125
Espais lliures, espais de lleure?, Carles Feixa, 137
Les places a les terres de ponent de Catalunya, Llorenç Gabàs Gonzalo, 159
El pla d’espais lliures de Lleida. Estudis i avanç de pla, 185