Proceedings former editions

9th Urban Studies Week

Attached below, some of the presentations made during 9th Urban Studies Week (Pdf format).

Important Notice: All submissions are requests. If you wants to use, you must cite the source, the event and the authors.

October 17
L’habitatge i l’habitatge social. Context històric i context actual

Julio Rodríguez (Economista, Banco de España) La financiació a la vivenda en un context de tipus d’interès creixentsObrir presentació

Raul Robert (Sostre Cívic. Un nou model d’accés a l’habitatge).

October 18
Noves necessitats d’allotjament i noves demandes

Jordi Bayona (Geògraf, Centre d’Estudis Demogràfics) Immigració, estructures de la llar i habitatges

Jordi Bosch (Arquitecte, Generalitat de Catalunya) Envelliment i habitatge: les necessitats residencials de la gent gran a Catalunya

Anna Alabart (Sociòloga, Universitat de Barcelona) Els joves i l’habitatge: demandes, okupació i habitatge alternatiu

Juan Rubio (Sociedad municipal de rehabilitación urbana y promoción de la edificación, Zaragoza). Estudis i propostes de rehabilitació de 21 conjunts urbans d’interés a Saragossa

Carme Trilla (Secretària d’Habitatge, Generalitat de Catalunya). Presentació de l’Avantprojecte de la Llei del Dret a L’Habitatge a Catalunya

October 19
Tipologies, nous productes i noves propostes

Amador Ferrer (Arquitecte, Coordinador urbanisme. Mancomunitat Municipis de l’À.M. Barcelona) Habitatge i habitatge social a l’àrea metropolitana de Barcelona: una visió retrospectiva

Santiago Cirugeda (Arquitecte, Sevilla) Solucions alternatives als problemes d’habitatge

Rafael Cáceres (Arquitecte, Barcelona) El confort a la vivenda pública

October 20
Habitatge i sostenibilitat

Petra Jebens (Arquitecta especialista en bioconstrucció) Contribuir al futur: arquitectura sostenible = bioclimatisme+bioconstrucció

Felip Pich-Aguilera (Arquitecte, Barcelona) Habitatge i sostenibilitat

Important Notice: All submissions are requests. If you wants to use, you must cite the source, the event and the authors.